DAF

: 1708556

DAF

: 1401845

VİTES ATLATMA ROT BAŞI 

80*115*80

300

1,55 kg