DAF

: 1400143

DAF

: 1707452

VİTES ATLATMA ROT BAŞI

80*115*80

300

1,92 kg