11110119

MERCEDES-BENZ

: 3464230501

MERCEDES-BENZ

: 3464230101

MERITOR

: MBD1003

MERITOR

: MBD1104

KAMPANA

80*115*80

12

47,90 kg